Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

ZP-3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZP-3/10-2008

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp)

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus (zwana dalej Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę instrumentów muzycznych wraz z futerałami”

kod CPV:
37310000-4 instrumenty muzyczne
37313900-4 kontrabasy
37314320 – 1 flet
37321600-0 pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne

1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych wraz z futerałami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.
2. Termin realizacji dostawy: 19 grudzień 2008 r.
3. Możliwość składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza. Każda część będzie oceniana oddzielnie. Zamówienie obejmuje 2 części.
4. Możliwość składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Warunki ubiegania się o udział w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków i wymagane dokumenty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.1-4 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.
Celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zamawiający żąda złożenia stosownego oświadczenia oraz załączenia następujących dokumentów: kserokopii dokumentu dopuszczającego oferenta do obrotu prawnego, dokumentu nadania NIP i REGON, aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
6. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego lok. 701
7. Termin składania ofert: 18.11. 2008 r., godz. 09:00
8. Termin otwarcia ofert: 18.11.2008 r., godz. 10:00, lok. 701 siedziby Zamawiającego.
9 Kryterium oceny ofert: cena 100%.
10. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga.
12. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 8-go dnia od ogłoszenia wyniku postępowania.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
15. Zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
16. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.sinfoniaiuventus.pl
19. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Andrzej Majerski tel.0-22/ 656 76 52, pokój 701 w siedzibie Zamawiającego; godz. służbowe: 09:00-15:00.
20. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.11.2008 r.

DYREKTOR
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Maria Karwowska

ZAŁĄCZNIKI:
ZP-3 / 10-2008 – Specyfikacja warunków zamówienia i opisy przedmiotu zamówienia

WYNIKI PRZETARGU:
ZP-3 / 10-2008 – Ogłoszenie o zawarciu umowy

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo