Deklaracja dostępności

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sinfoniaiuventus.pl
Data publikacji strony internetowej: 18.07.2016
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.11.2019
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • materiały wideo nie są opatrzone napisami i tłumaczeniem na polski język migowy,
  • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają opisów alternatywnych,
  • załączone na stronie dokumenty PDF są częściowo niezgodne z zasadami dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze, aby nawigować na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.01.2023

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Szyszko, k.szyszko@sinfoniaiuventus.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów: +48 22 65676 47/48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
– sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej do siedziby POSI, mieszczącej się w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 lok. 701 znajdują się na stronie: niepelnosprawnik.pl poniżej piktogramów znajdują się podstawowe informacje.
W zakładce „PKiN bez barier” na stronie Pałacu Kultury i Nauki, pod linkiem: pkin.pl/pkin-bez-barier znajdują się szczegółowe informacje obejmujące także sposoby dostania się do PKiN ze stacji metra, przystanków autobusowych i tramwajowych opisane na stronie niepelnosprawnik.pl
Link do informacji na temat budynku: niepelnosprawnik.pl