Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 4.2019 na kompleksową obsługę informatyczną Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksową obsługę informatyczną Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, obejmującą usługi serwisowe 15 jednostek komputerowych stacjonarnych, 6 laptopów, serwera sieciowego, 2 drukarek w okresie  od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa informatyczna, obejmująca:
1) Stałą opieka serwisową.
2) Konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego.
3) Pogotowie komputerowe:
w przypadku wystąpienia awarii, przystąpienie do jej rozpoznania i usuwania w możliwie najkrótszym czasie w tym:
a) 1 godziny roboczej – w wypadku awarii krytycznej, rozumianej jako zdarzenie całkowicie uniemożliwiające pracę więcej niż jednemu użytkownikowi;
b) 8 godzin roboczych – w wypadku awarii jednego stanowiska pracy;
c) 24 godzin robocze – w wypadku usterki nieuniemożliwiającej pracę.
4) Odzyskiwanie danych.
5) Administrację sieciami:
a) regularne sprawdzanie poprawności działania sieci, monitorowanie logów zdarzeń i urządzeń aktywnych (przełączniki, routery, UPSy, itp.);
b) zarządzanie zasobami sieciowymi;
c) instalację poprawek systemowych mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu.
6) Pomoc zdalną.
7) Kontrolę stanu technicznego sprzętu według ustalonego harmonogramu.
8) Serwis oprogramowania, w tym:
a) instalację bądź reinstalację, aktualizację oraz konfigurację standardowego oprogramowania systemowego i biurowego będącego w posiadaniu zamawiającego;
b) serwis oraz usuwanie awarii nie wymagających ingerencji programistycznych.
9) Doradztwo informatyczne.

Warunki formalne niezbędne do złożenia oferty:

– minimum 5 lat doświadczenia w świadczeniu usługi informatycznych dla jednostek sektora finansów publicznych;
– wypełniony formularz cenowy.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa informuje, iż niespełnienie powyższych warunków formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie:
– wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia, zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją;
– podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania lub osobę przez niego upoważnioną.

Sposób i termin składnia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: e.kobza@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego 4.2019
Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego 4.2019

Termin złożenia oferty: do 15.03.2019 r. godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Elżbieta Kobza. tel. 22 656-76-52,  e.kobza@sinfoniaiuventus.pl

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 08.03.2019 r.

 

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo