Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Nazwa stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • monitorowanie, zgłaszanie i realizacja bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie sprawności działania zasobu sprzętów i wyposażenia biurowego oraz instrumentarium muzycznego instytucji
 • przygotowywanie wniosków i realizacja zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi w POSI Regulaminami PZP
 • sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań zamówień publicznych
 • przygotowywanie umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz POSI dotyczących realizacji zadań o charakterze administracyjnym
 • współpraca z dostawcami usług zewnętrznych, świadczonych na rzecz POSI
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych z firmami zewnętrznymi i ich archiwizacja
 • prowadzenie ewidencji majątku instytucji – Symfonia Środki Trwałe
 • przyjmowanie zamówień na artykuły biurowe od pracowników POSI oraz ich realizacja
 • przygotowywanie umów użyczenia z pracownikami Orkiestry w zakresie użytkowania instrumentów
 • prowadzenie rejestru umów użyczenia instrumentów
 • nadzór nad przekazanymi instrumentami i koordynacja w zakresie przekazania i zwrotu powierzonych pracownikom orkiestry instrumentów
 • zgłaszanie do ubezpieczenia użyczonych przez pracowników Orkiestry instrumentów oraz majątku POSI

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku, obecność na próbach, koncertach i nagraniach Orkiestry

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat, umowa o pracę

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie wyższe (lub średnie oraz specjalistyczne kursy zawodowe)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel)
 • systematyczność i umiejętności analitycznego myślenia
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych
 • znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Mile widziane:

 • znajomość programu Symfonia Środki trwałe
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • odręcznie podpisane curriculum vitae oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 5 marca 2020r

do godz. 16.00  osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, pok. 701,  00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja:  specjalista ds. administracyjnych

 

Oferty mogą być również składane w postaci skanów

drogą mailową na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 27.02.2020

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo