Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika sekretariatu – archiwisty zakładowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
– obsługa sekretariatu,
– obsługa korespondencji elektronicznej,
– obsługa w zakresie prac kancelaryjnych, w tym prowadzenie rejestru korespondencji oraz nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych,
– prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do jednostki,
– prowadzenie archiwum zakładowego,
– archiwizacja wytworzonych dokumentów własnych,
– prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora POSI,
– organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych, przyjmowanie gości oraz organizowanie ich kontaktów z Dyrektorem POSI,
– przygotowywanie zebrań i konferencji,
– prowadzenie baz danych,
– nadzór nad przechowywaniem, likwidacją nieaktualnych i zamawianie nowych pieczęci dla instytucji,
– organizacja podróży służbowych Dyrektora,
– wspomaganie pracy biura.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie co najmniej średnie,
– 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
– biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane: ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia,
– znajomość języka angielskiego,
– umiejętność przygotowywania prezentacji w MS PowerPoint,
– komunikatywność, sumienność, systematyczność,
– umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 września 2018 r. na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „rekrutacja-pracownik sekretariatu-archiwista zakładowy

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 16.00.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo