Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 2.2019 na usługi transportu specjalistycznego instrumentów i akcesoriów muzycznych wraz z obsługą techniczną

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przewóz instrumentów i akcesoriów muzycznych wraz z obsługą techniczną dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w okresie od 12.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportu specjalistycznego instrumentów i akcesoriów muzycznych w Warszawie, na terenie Polski i poza granicami kraju, wraz z obsługą techniczną, obejmującą transport, załadunki, wyładunki instrumentów muzycznych i akcesoriów z wniesieniem i zniesieniem ze sceny, w wyznaczonym miejscu i czasie. Szczegółowy terminarz z przebiegiem tras przejazdów stanowi załącznik nr 1-formularz oferty i załącznik nr 2 – terminarz koncertów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia listy transferów.

2. Warunki formalne niezbędne do złożenia oferty:
– posiadanie specjalistycznej floty samochodowej oraz urządzeń, które zapewnią odpowiednią temperaturę podczas przewozu instrumentów;
– posiadanie koncesji na wyjazdy krajowe i międzynarodowe (zarejestrowana działalność gospodarcza);
– posiadanie ubezpieczenia OC w Europie, o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 350 000 EURO;
– standardowe ubezpieczenie pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– aktualne badania techniczne poświadczające sprawność i dobry stan techniczny sprzętu (samochodu transportowego);
– bezwzględnym wymogiem jest zagwarantowanie obsługi transportu przez min. 2 osoby;
– posiadanie odpowiedniej liczby personelu, pasów i innych zabezpieczeń, pozwalających na umiejętne przenoszenie i przewożenie instrumentów i akcesoriów muzycznych o niestandardowych gabarytach;
– minimum 2-letnie prowadzenie działalności na rynku świadczenia usług transportowych instrumentów i akcesoriów muzycznych;
– doświadczenie i umiejętność obsługi technicznej w zakresie aranżowania sceny podczas koncertów;
– gotowość na wyjazdy na terenie Polski i Europy;
– przedstawienie referencji.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa informuje, iż niespełnienie powyższych warunków formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3. Warunki realizacji zamówienia:
Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto i netto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją. Wszystkie wymagane załączniki, w tym oświadczenia, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania lub osobę przez niego upoważnioną. Przedstawienie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i koncesje.

4. Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku – załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: e.kobza@sinfoniaiuventus.pl
Termin złożenia oferty: do 09.01.2019 r. godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Elżbieta Kobza, tel. 22 656-76-52, e.kobza@sinfoniaiuventus.pl

Zalacznik nr 1 ZO.2.2019
Zalacznik nr 2 ZO.2.2019

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 03.01.2019 r.

 

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo