Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. administracji

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. administracji

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie ewidencji majątku instytucji – środki trwałe.
 • Nadzór nad przekazanymi instrumentami i koordynacja w zakresie przekazania i zwrotu powierzonych pracownikom orkiestry instrumentów.
 • Przygotowywanie wniosków i realizacja zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi w POSI Regulaminami PZP
 • Przygotowywanie umów: użyczenia, cywilnoprawnych i współpraca z kontrahentami na rzecz POSI.
 • Udział w tworzeniu procedur, regulaminów, instrukcji, umów i zarządzeń oraz konsultowanie dokumentów z Radcą Prawnym w trybie śledzenia zmian.
 • Prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych, umów użyczenia instrumentów, umów zawieranych z firmami zewnętrznymi i ich archiwizacja.
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.
 • Komfortowe stanowisko pracy w przyjaznej atmosferze.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w przychodni LUX MED.
 • Pakiet sportowy OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje, w zakresie wykonywanej pracy.

Czego wymagamy od kandydata?

 • Wykształcenia średniego lub wyższego.
 • 2- letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobrej znajomości programu administracja Sage Symfonia Środki Trwałe (ERP, Pakiet Profesjonalny).
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Pozytywnego nastawienia do otoczenia i powierzonych zadań.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywności, sumienności, systematyczności, umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae oraz list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. administracji ”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,  a oferty biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po wybraniu kandydata na stanowisko.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.