Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarki/Sekretarza

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarki/Sekretarza

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • Obsługa sekretariatu
 • obsługa w zakresie prac kancelaryjnych: przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie rejestrów dokumentów Instytucji oraz zbioru wewnętrznych aktów prawnych,
 • obsługa elektronicznego i tradycyjnego obiegu dokumentów,
 • przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Dyrektorem jednostki,
 • organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych, przyjmowanie gości,
 • przygotowywanie zebrań i konferencji,
 • archiwizacja wytworzonych dokumentów własnych,
 • prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora POSI.

Oferujemy:

 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do PZU Życie S.A.,
 • pakiet sportowy Medicover Sport w ramach rozliczeń 50% / 50%,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy.

Czego wymagamy od kandydata?

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (sekretariat, recepcja itp.),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • systematyczność i umiejętności analitycznego myślenia,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne, komunikatywność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 8 września 2023 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Sekretarka/Archiwista zakładowy/Inspektor RODO”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.