Przedłużamy termin naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Przedłużamy termin naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac
Czekamy na zgłoszenia do 23 lutego 2021


Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

• prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę oraz cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.
• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., udział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń
• sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
• stała obsługa programu kadrowo-płacowego
• prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (praca w programie PŁATNIK)
• prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczości GUS i PFRON, sporządzanie innych sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub wynikających z potrzeb instytucji
• rozliczanie delegacji pracowniczych

Oferujemy:

• atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
• konkurencyjne wynagrodzenie
• komfortowe stanowisko pracy
• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w przychodni LUX MED
• pakiet sportowy OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%.
• szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy

Czego wymagamy od kandydata?

• wykształcenie średnie lub wyższe
• 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie:

• znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll
• znajomość programu PŁATNIK

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 15 luty 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. kadr i płac”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.