Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

x
Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:
• realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym w szczególności: przygotowywanie wniosków, przygotowywanie dokumentacji postępowań, publikowanie ogłoszeń, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, odpowiedzi na pytania, modyfikacje SWZ, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie umów itp.),
• sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
• sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
• archiwizowanie dokumentacji udzielania zamówień publicznych,
• realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne regulaminy wydatkowania środków finansowych obowiązujące w instytucji,
• przygotowywanie umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz Sinfonii Iuventus dotyczących realizacji zadań o charakterze administracyjnym,
• prowadzenie rejestru umów zawieranych z firmami zewnętrznymi i ich archiwizacja,
• monitorowanie, zgłaszanie i realizacja bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie sprawności działania zasobu sprzętów i wyposażenia biurowego oraz instrumentarium muzycznego instytucji.

Czego wymagamy od kandydata?
• Gruntowna wiedza przepisów i procedur związanych z realizacją zamówień publicznych (znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz jej nowelizacji),
• doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych,
• biegła znajomość portali obsługujących ogłoszenia z zakresu PZP,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe (lub średnie oraz specjalistyczne kursy zawodowe),
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
• systematyczność i umiejętności analitycznego myślenia,
• doskonałe umiejętności organizacyjne,
• wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
• znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
• znajomość ustawy o finansach publicznych,
• znajomość ustawy o rachunkowości,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux Med.,
• pakiet sportowy Medicover Sport w ramach rozliczeń 50% / 50%,
• szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
• konkurencyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia
30 grudnia 2022 do godz. 15:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Specjalista ds. Zamówień Publicznych”
Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.