Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Administracji

x
Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Administracji

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:
• monitorowanie, zgłaszanie i realizacja bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie sprawności działania zasobu sprzętów
i wyposażenia biurowego oraz instrumentarium muzycznego instytucji
• przygotowywanie umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz POSI dotyczących realizacji zadań o charakterze administracyjnym
• współpraca z dostawcami usług zewnętrznych, świadczonych na rzecz POSI
• prowadzenie rejestru umów zawieranych z firmami zewnętrznymi i ich archiwizacja
• prowadzenie ewidencji majątku instytucji – Symfonia Środki Trwałe
• przyjmowanie zamówień na artykuły biurowe od pracowników POSI oraz ich realizacja
• przygotowywanie umów użyczenia z pracownikami Orkiestry w zakresie użytkowania instrumentów
• prowadzenie rejestru umów użyczenia instrumentów
• nadzór nad przekazanymi instrumentami i koordynacja w zakresie przekazania i zwrotu powierzonych pracownikom orkiestry instrumentów
• zgłaszanie do ubezpieczenia użyczonych przez pracowników Orkiestry instrumentów oraz majątku POSI

Czego wymagamy od kandydata?
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• wykształcenie wyższe (lub średnie oraz specjalistyczne kursy zawodowe)
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel)
• systematyczność i umiejętności analitycznego myślenia
• doskonałe umiejętności organizacyjne
• wysoka kultura osobista

Mile widziane:
• znajomość programu Symfonia Środki trwałe
• znajomość ustawy o finansach publicznych
• znajomość ustawy o rachunkowości
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux Med.,
• pakiet sportowy Medicover Sport w ramach rozliczeń 50% / 50%,
• szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
• konkurencyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia
20 marca 2023 do godz. 15:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Specjalista ds. Administracji”
Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.