Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. administracji

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. administracji

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • przygotowywanie wniosków i realizacja zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi w POSI Regulaminami PZP,
 • sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań zamówień publicznych,
 • przygotowywanie umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz POSI dotyczących realizacji zadań o charakterze administracyjnym,
 • współpraca z dostawcami usług zewnętrznych, świadczonych na rzecz POSI,
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych z firmami zewnętrznymi i ich archiwizacja,
 • monitorowanie, zgłaszanie i realizacja bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie sprawności działania zasobu sprzętów i wyposażenia biurowego oraz instrumentarium muzycznego instytucji,
 • przyjmowanie zamówień na artykuły biurowe od pracowników POSI oraz ich realizacja,
 • przygotowywanie umów użyczenia z pracownikami Orkiestry w zakresie użytkowania instrumentów,
 • prowadzenie rejestru umów użyczenia instrumentów,
 • nadzór nad przekazanymi instrumentami i koordynacja w zakresie przekazania i zwrotu powierzonych pracownikom orkiestry instrumentów,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia użyczonych przez pracowników Orkiestry instrumentów oraz majątku POSI.

Czego wymagamy od kandydata?

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe (lub średnie oraz specjalistyczne kursy zawodowe),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • systematyczność i umiejętności analitycznego myślenia,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Mile widziane:

 • znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux  Med.,
 • pakiet sportowy Medicover Sport w ramach rozliczeń 50% / 50%,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 21 września 2022 do godz. 15:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. administracji”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,  a oferty biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po wybraniu kandydata na stanowisko.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.