Ogłoszenie o naborze na stanowisko Bibliotekarza – Koordynatora Pracy Orkiestry

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Bibliotekarza – Koordynatora Pracy Orkiestry

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza – Koordynatora Pracy Orkiestry

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • monitorowanie planów prób i koncertów Orkiestry i przygotowywanie nut niezbędnych do wykonania prób, nagrań i koncertów Orkiestry na godzinę przed planowanym początkiem wydarzenia zgodnie ze składem Orkiestry
 • koordynacja działań związanych z wypożyczaniem lub zakupem nut z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych PWM i innych wydawnictw polskich lub zagranicznych
 • raportowanie do bezpośredniego przełożonego o zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na przeprowadzenie zaplanowanej próby, nagrania lub koncertu
 • porządkowanie i sprawdzanie zasobów materiałów nutowych po koncertach, uzupełnianie braków i terminowy ich zwrot
 • poszukiwanie muzyków gościnnych, koordynacja ich pracy i przygotowywanie umów
 • przygotowywanie składów osobowych muzyków etatowych zgodnie z planem pracy Orkiestry
 • współpraca z Dyrekcją POSI w sprawach związanych z pracą Orkiestry
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych z pracy muzyków doangażowanych, pism, notatek, raportów na zlecenie przełożonego
 • prowadzenie korespondencji z muzykami orkiestrowymi, w tym ścisłe kontakty z inspektorem orkiestry w ramach wykonywania powierzonych zadań
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych
 • archiwizowanie dokumentacji instytucji

Oferujemy:

 • Atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Komfortowe stanowisko pracy
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w przychodni LUX MED
 • Pakiet sportowy OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy

Czego wymagamy od kandydata?

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie muzyczne wyższe
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Bibliotekarz – Koordynator Pracy Orkiestry”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.