Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego (na okres próbny)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego (na okres próbny)

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego (na okres próbny)

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:.

 • kierowanie pracą działu księgowości,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie bilansu i sprawozdań finansowych jednostki,
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • współdziałanie z organizatorem i instytucjami zewnętrznymi w niezbędnym zakresie,
 • realizowanie innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, poza obywatelami polskimi o zatrudnienie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • znajomość przepisów: podatkowych, płacowych, ZUS,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa,
 • zatrudnienie w stabilnym zakładzie pracy – państwowej instytucji kultury,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux Med,
 • pakiet sportowy Medicover Sport,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia
19 września 2022 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Główny Księgowy (na okres próbny)”.

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.