Nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadr i płac Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
– prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów
o pracę oraz cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.,
– prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., udział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń,
– sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
– stała obsługa programu kadrowo-płacowego,
– prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę
i umów cywilnoprawnych (praca w programie PŁATNIK),
– prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczości  GUS i PFRON, sporządzanie innych sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub wynikających z potrzeb instytucji,
– rozliczanie delegacji pracowniczych,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Pracownikowi przysługuje dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w przychodni LUX MED, pakietu sportowego OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%. Dodatkowo oferujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy.

Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dodatkowym atutem będzie:
– znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll,
– znajomość programu PŁATNIK,
– umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE
o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 10 listopada 2020 r.
do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. kadr i płac”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.