NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych zadań będzie należało m.in.:

 • prowadzenie teczek akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych oraz nadzór nad terminami umów,
 • udział w sporządzaniu i naliczaniu list płacy, rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów bezpłatnych i innych nieobecności,
 • prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS oraz dokonywanie rejestracji i wyrejestrowania z ubezpieczeń w programie PŁATNIK,
 • udział w naliczaniu i rozliczaniu podatku dochodowego wynikającego z dokumentacji płacowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzanie PIT11 dla pracowników i rocznej informacji PIT4R, PIT8AR, IFT1, IFT2 i innych,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji: czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji służbowych,
 • sporządzanie delegacji służbowych zgodnie z potrzebami pracowników Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa i ich rozliczanie,
 • prowadzenie rejestru szkoleń i spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • archiwizowanie dokumentów wytworzonych w dziale,
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu spraw kadrowo-płacowych.

Czego wymagamy od kandydata?

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane z zakresu zarządzania, administracji, ekonomii) lub średnie z ukończonym kursem kadrowo-płacowym,
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym,
 • bardzo dobra znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych, obsługi kadrowej, ZUS i prawa pracy,
 • wiedza z zakresu prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • dobra znajomość systemu Płatnik,
 • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (znajomość programu Symfonia Kadry i Płace będzie dodatkowym atutem),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz dokładność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa,
 • zatrudnienie w stabilnym zakładzie pracy – państwowej instytucji kultury,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux ,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. kadr i płac”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.