Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Koordynatora pracy Orkiestry

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Koordynatora pracy Orkiestry

Wymiar etatu: 1/2

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

– zatrudnianie muzyków gościnnych, przygotowywanie umów i koordynacja ich pracy
– przygotowywanie składów osobowych muzyków etatowych zgodnie z planem pracy Orkiestry
– współpraca z Dyrekcją  POSI w sprawach związanych z pracą orkiestry
– sporządzanie sprawozdań merytorycznych z pracy muzyków doangażowanych
– sporządzanie pism, notatek, sprawozdań, raportów na zlecenie przełożonego
– prowadzenie korespondencji z muzykami orkiestrowymi, w tym ścisłe kontakty z inspektorem orkiestry w ramach wykonywania powierzonych zadań
– prowadzenie i aktualizacja baz danych
– archiwizowanie dokumentacji instytucji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie wyższe
 • wykształcenie muzyczne co najmniej średnie
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

  Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych
 • odporność na stres

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • odręcznie podpisane curriculum vitae oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: ” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 20 grudnia 2019r. do godz. 12:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus  im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – koordynator pracy orkiestry

Oferty mogą być również składane
drogą mailową na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.