Konkurs na stanowisko Specjalisty w Dziale marketingu i impresariatu

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale marketingu i impresariatu

Logo Sinfonii Iuventus

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. marketingu i impresariatu
Wymiar etatu: 0,5

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

– Promocja wydarzeń artystycznych POSI.
– Dostarczanie mediom informacji i materiałów dotyczących działalności POSI.
– Prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej POSI.
– Pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi.
– Archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności POSI.
– Dokumentowanie koncertów POSI w postaci zapisów wizualnych (fotograficznych), nagrań fonograficznych oraz audiowizualnych.
– Prowadzenie statystyki nagrań i koncertów POSI.
– Sprzedaż i rezerwacja biletów.
– Organizacja widowni. Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami.
– Obsługa strony internetowej oraz portali społecznościowych.
– Stała współpraca z fotografem, sekretarzem literackim, biurem tłumaczeniowym.
– Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pisanie wniosków grantowych.
– Kształtowanie pozytywnego wizerunku POSI.
– Współpraca z gościnnymi solistami, dyrygentami, ich agencjami w zakresie zawierania umów na udział artystów w koncertach POSI. Koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych: organizacja prób, kontakty z artystami, etc.
– Sporządzanie dokumentacji z działalności artystycznej, sprawozdań oraz rozliczeń ZAIKS.
– Sporządzanie umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu.
– Udział w próbach orkiestry w okresie przygotowań do realizacji koordynowanych projektów.
– Koordynacja i organizacja powierzonych do realizacji projektów artystycznych koncertowych i nagraniowych, krajowych i zagranicznych oraz bieżącej pracy artystycznej. Dbałość o realizację powierzonych projektów zgodnie z planem kosztów.
– Koordynacja warunków techniczno-organizacyjnych (realizacji ridera) przeprowadzanych projektów; monitorowanie działań organizacyjnych po stronie partnerów, współorganizatorów i dysponentów sal i miejsc organizowanych koncertowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 0,5 etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w państwowych instytucjach kultury,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 – zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
– komunikatywność, sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych,

– znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem (niemiecki, rosyjski),
– odporność na stres.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: ” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 lutego 2019r. do godz. 16:00 na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. marketingu i impresariatu

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 16.00.