Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 5.2019 na na wynajem i obsługę serwisową drukarek – urządzeń wielofunkcyjnych dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem i obsługę serwisową drukarek – urządzeń wielofunkcyjnych dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń wielofunkcyjnych-drukujących z pełną obsługą serwisową, obejmującą:
– wymianę materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się części wynajmowanego sprzętu;
– dostawę materiałów eksploatacyjnych (oprócz papieru) przeglądy, regulacje, części zamienne i naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia;
– usuwania awarii sprzętu w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności naprawy sprzętu dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy w ciągu max. 10 godz. roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

Warunki formalne niezbędne do złożenia oferty:

– dysponowanie potencjałem ludzkim umożliwiającym świadczenie usług;
– posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, tj. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) należycie wykonali ( rozpoczęli i zakończyli ) co najmniej dwie usługi o zakresie zbieżnym z zakresem przedmiotowym niniejszego Zapytania ofertowego.

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu potencjałem ludzkim oraz przedstawi dokumenty potwierdzające realizację wykazanych przez niego usług dla co najmniej dwóch firm.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa informuje, iż niespełnienie powyższych warunków formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją. Wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania lub osobę przez niego upoważnioną.

Sposób i termin składnia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: e.kobza@sinfoniaiuventus.pl W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego 5.2019
Zalacznik nr 1a do zapytania ofetowego 5.2019
Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje do zapytania 5.2019 (003)

Termin złożenia oferty: do 15-03-2019 r. do godz. 15.00. Osobą upoważnioną do kontaktów i  uzgodnień jest Elżbieta Kobza: tel. 22 656-76-52,  e.kobza@sinfoniaiuventus.pl

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 08.03.2019 r.

 

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo