Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP 1/2017

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych i ich części dla Zamawiającego, sygnatura sprawy: ZP 1/2017, na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrane zostały następujące oferty:

  • dla części 1 – wybrana oferta nr 1: Brass Point Nell Nowicka-Henglewska, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań, liczba punktów w kryterium cena – 50 pkt., kryterium gwarancja – 50 pkt., łącznie 100 pkt.
  • dla części 2 – wybrana oferta nr 2: SoYia Production Sebastian Sojka, ul. Grota-Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko-Biała, liczba punktów w kryterium cena – 50 pkt., kryterium gwarancja – 50 pkt., łącznie 100 pkt.

W postępowaniu nie złożono innych ofert, niż wskazane powyżej.
Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców.
W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wykonawcy wskazani powyżej złożyli – w zakresie poszczególnych części zamówienia – oferty zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, o cenie nieprzekraczającej kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferty te są ofertami najkorzystniejszymi (w zakresie każdej części) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo