Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Nazwa stanowiska: księgowa/y

Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych tj. wyciągi bankowe, faktury zewnętrzne i wewnętrzne, delegacje służbowe, listy wynagrodzeń, świadczenia z ZFŚS itp.
 2. Współpraca przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, uzgadnianie sald w systemie finansowo-księgowym, dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego wynikających z przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)
 3. Udzielanie wyjaśnień kontrolującym inspektorom w przedmiocie prawidłowości rozliczeń oraz udzielanie wyjaśnień przy prowadzeniu kontroli organów do tego uprawnionych.
 4. Przestrzeganie zapisów wewnętrznych regulacji tj. m. in. polityki rachunkowości, zarządzenia w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, zarządzenia w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, zarządzenia w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych itp.
 5. Współpraca przy prowadzeniu gospodarki finansowej zgodnie z decyzjami kierownika jednostki i obowiązującymi przepisami polegającymi na:
  – przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych, sporządzanie przelewów i ich wysyłka na konta kontrahentów, dokonywanie przelewów z konta ZFŚS;
  – przestrzeganiu obowiązujących przepisów dot. rozliczeń podatkowych CIT;
  – współpraca przy sporządzaniu planów gospodarczo-finansowych jednostki.
 6. Współpraca przy opracowywaniu sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, sprawozdawczości GUS, środków trwałych i innych, które nie zostały wymienione oraz sprawozdawczości związanej z wykorzystaniem środków dotacji podmiotowej i celowej.
 7. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych w terminach do tego ustalonych lub na potrzeby kontroli i sprawozdawczości.
 8. Prowadzenie ewidencji zakupu z zakresie podatku naliczonego.
 9. Prowadzenie rejestru sprzedaży w zakresie podatku należnego, wystawianie faktur sprzedaży i kontrola należności, sporządzanie deklaracji VAT.
 10. Prowadzenie korespondencji w formie papierowej i elektronicznej w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 11. Dokonywanie, comiesięcznej kontroli prawidłowości zapisów na kontach, uzgadnianie sald i weryfikacja stanu należności i zobowiązań jednostki, zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont.
 12. Udział i współpraca przy inwentaryzacji rocznej i okresowej aktywów i pasywów jednostki.
 13. Archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych.
 14. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 15. Inne prace zlecone przez Dyrektora jednostki i głównego księgowego, zgodnie z ustalonym zakresem czynności.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
–  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
–  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
–  wykształcenie: wyższe lub średnie i specjalistyczne kursy zawodowe,
–  doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w pracy na stanowisku księgowego/księgowej,
–  znajomość przepisów w oparciu o ustawę o rachunkowości, ustawę o VAT

Wymagania dodatkowe:
–  znajomość obsługi programu finansowo-księgowego „Symfonia”,
–  zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
–  bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność,
–  umiejętność pracy w zespole,
–  wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych,
–  odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
–  odręcznie podpisane curriculum vitae oraz list motywacyjny,
–  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
–  kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
–  osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 14 maja 2020r do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, pok. 701, 00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja: stanowisko księgowa/y

Oferty mogą być również składane w postaci skanów drogą mailową na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Ze względu na panującą w kraju epidemię proces rekrutacyjny zostanie w całości zrealizowany z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym rozmów prowadzonych przy pomocy komunikatora Skype.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 8.05.2020

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo