Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Bibliotekarz – Koordynator pracy orkiestry

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Nazwa stanowiska: Bibliotekarz – Koordynator pracy orkiestry
Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
– monitorowanie planów prób i koncertów Orkiestry i przygotowywanie nut niezbędnych do wykonania programu zgodnie ze składem Orkiestry
– aktualizacja składów Orkiestry po otrzymaniu materiałów nutowych
– koordynacja działań związanych z wypożyczaniem lub zakupem nut z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych PWM i innych wydawnictw polskich lub zagranicznych
– kopiowanie nut dla potrzeb Orkiestry i dyrygenta (samodzielnie, zlecenie usług zewnętrznych)
– przygotowywanie materiałów nutowych zgodnie ze wskazówkami dyrygenta
– przygotowywanie nut do prób, nagrań i koncertów Orkiestry na godzinę przed planowanym początkiem wydarzenia
– raportowanie do bezpośredniego przełożonego o zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na przeprowadzenie zaplanowanej próby, nagrania lub koncertu
– czuwanie nad procesem zamówienia materiałów nutowych, przygotowywanie wycen, zamówień i umów gwarantujących ich terminową realizację i rozliczenie
– porządkowanie i sprawdzanie zasobów materiałów nutowych po koncertach, uzupełnianie braków i terminowy ich zwrot
– zatrudnianie muzyków gościnnych, koordynacja ich pracy i przygotowywanie umów
– przygotowywanie składów osobowych muzyków etatowych zgodnie z planem pracy Orkiestry
– współpraca z Dyrekcją  POSI w sprawach związanych z pracą Orkiestry
– sporządzanie sprawozdań merytorycznych z pracy muzyków doangażowanych
– sporządzanie pism, notatek, sprawozdań, raportów na zlecenie przełożonego
– prowadzenie korespondencji z muzykami orkiestrowymi, w tym ścisłe kontakty z inspektorem orkiestry w ramach wykonywania powierzonych zadań
– prowadzenie i aktualizacja baz danych
– archiwizowanie dokumentacji instytucji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku, obecność na próbach, koncertach i nagraniach Orkiestry

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie wyższe
 • wykształcenie muzyczne co najmniej średnie
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych
 • odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • odręcznie podpisane curriculum vitae oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 16.00  osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, pok. 701,  00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja:  bibliotekarz – koordynator pracy orkiestry

Oferty mogą być również składane w postaci skanów drogą mailową na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 21.01.2020 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo