Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. marketingu i impresariatu.

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Promocja wydarzeń artystycznych POSI.
 • Dostarczanie mediom informacji i materiałów dotyczących działalności POSI.
 • Prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej POSI.
 • Pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi.
 • Archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności POSI
 • Dokumentowanie koncertów POSI w postaci zapisów wizualnych (fotograficznych), nagrań fonograficznych oraz audiowizualnych.
 • Prowadzenie statystyki nagrań i koncertów POSI.
 • Sprzedaż i rezerwacja biletów.
 • Organizacja widowni. Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami.
 • Obsługa strony internetowej oraz portali społecznościowych.
 • Stała współpraca z fotografem, sekretarzem literackim, biurem tłumaczeniowym.
 • Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pisanie wniosków grantowych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku POSI.
 • Współpraca z gościnnymi solistami, dyrygentami, ich agencjami w zakresie zawierania umów na udział artystów w koncertach POSI. Koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych: organizacja prób, kontakty z artystami, etc.
 • Sporządzanie dokumentacji z działalności artystycznej, sprawozdań oraz rozliczeń ZAIKS.
 • Sporządzanie umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu.
 • Udział w próbach orkiestry w okresie przygotowań do realizacji koordynowanych projektów.
 • Koordynacja i organizacja powierzonych do realizacji projektów artystycznych koncertowych i nagraniowych, krajowych i zagranicznych oraz bieżącej pracy artystycznej. Dbałość o realizację powierzonych projektów zgodnie z planem kosztów.
 • Koordynacja warunków techniczno-organizacyjnych (realizacji ridera) przeprowadzanych projektów; monitorowanie działań organizacyjnych po stronie partnerów, współorganizatorów i dysponentów sal i miejsc organizowanych koncertowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, przemieszczanie się wewnątrz budynku.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

– zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
– komunikatywność, sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych,
– umiejętność pracy w zespole,
– odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje
– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie ich pocztą
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. marketingu i impresariatu”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres w terminie
do dnia 31 maja 2017 r.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo