Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
– organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
– prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów, rozwiązywanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych,
– udział w naliczaniu, sporządzaniu list płac, prowadzenie, rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.,
– prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (praca w programie PŁATNIK),
– kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i badań lekarskich,
– prowadzenie korespondencji w zakresie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rejestrów i zestawień dot. spraw kadrowych i płacowych,
– archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziale.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 0,5 etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
– biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:
– bardzo dobra znajomość programów MS Word i MS Excel,
– znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Symfonia Kadry i Płace,
– znajomość programu PŁATNIK,
– komunikatywność, sumienność, systematyczność,
– umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. kadr i płac

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

BIP logo