Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 1.2019 na wykonywanie usług tłumaczenia zwykłego i przysięgłego

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w okresie od 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia zwykłego (minimum 1500 znaków), oraz przysięgłego (minimum 1125 znaków), w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia zlecenia. Zlecenia na tłumaczenia składane będą drogą elektroniczną w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Warunki formalne niezbędne do złożenia oferty:
– minimum 3 lata doświadczenia w świadczeniu usługi tłumaczeń dla instytucji kultury;
– prowadzenie działalności na rynku tłumaczeń minimum 5 lat;
– posiadanie certyfikatu jakości;
– przedstawienie referencji z minimum pięciu firm/instytucji (należy dołączyć do oferty w formie papierowej lub skanu).

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa informuje, iż niespełnienie powyższych warunków formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3. Warunki realizacji zamówienia:
Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją. Wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku – załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: e.kobza@sinfoniaiuventus.pl W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Termin złożenia oferty: do 08.01.2019 r. do godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Elżbieta Kobza. tel. 22 656-76-52,  e.kobza@sinfoniaiuventus.pl

Zalacznik nr 1 ZO.2019

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 03.01.2019 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo